پیشنهادها

کشف شادی یادگیری

01

کارگاه‌های تعاملی

درگیر شوید با یادگیری عملی در کارگاه‌های تعاملی ما که برای بهبود مهارت‌های زبانی و درک فرهنگی طراحی شده‌اند.

02

گشت‌های ادبی

شروع به تورهای ادبی کنید که به مغزهای ادبی انگلیسی می‌پردازند و اثرات نمادین آنها و اهمیت فرهنگی آنها را بررسی می‌کنند.

03

رویدادهای فرهنگی

غرق شوید در رویدادهای فرهنگی که علاقمندان به زبان را به هم می‌آورند و احساس اجتماعی و ارزش قدردانی از سنت‌های مختلف را تقویت می‌کنند.

Language learning with pleasure has enriched my understanding of English in ways I never imagined. Highly recommended!

majid khaki zadeh
گام اول را بردارید

امروز سفر زبانی خود را شروع کنید

پیمایش به بالا